Nút Nhấn Idec YW1B-A1E01G màu xanh, Phi 22, không đèn, nhấn giữ, 1NC

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: Xanh
Phi: Ø 22
Đặc điểm: Không đèn
Tác động : Nhấn giữ
Chế độ : Thường đóng