Nút Nhấn Idec YW1B-M1E01Y màu vàng, Phi 22, không đèn, nhấn nhả, 1NC

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: vàng
Phi: Ø 22
Đặc điểm: Không đèn
Tác động : Nhấn nhả
Chế độ : Thường đóng