Nút Nhấn Idec YW1L-M2E10QM3Y, màu vàng, Phi 22, có đèn, nhấn nhả, 1NO, 220V AC/DC

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: Vàng
Phi: Ø 22
Đặc điểm: có đèn
Tác động : Nhấn nhả
Chế độ : Thường hở

Nguồn cấp : 220V AC/DC