Nút Nhấn Idec YW1L-M2E10QM3R, màu đỏ, Phi 22, có đèn, nhấn nhả, 1NO, 220V DC/AC

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: Đỏ
Phi: Ø 22
Đặc điểm: có đèn
Tác động : Nhấn nhả
Chế độ : Thường hở

Cấp nguồn : 220V DC/AC