AC Servo Yaskawa dòng Sigma 7

THÔNG TIN CƠ BẢN

– Servopack SGD7W – điều khiển đa trục:
・Công suất 50 W – 1kW, Điện áp 200VAC.
・Độ phân giải tần số 3.2kHz
– AC Servomotor:
・SGD7J : Công suất từ 50W – 750W, 3000rpm, điện áp 200VAC.
・SGD7A : Công suất từ 50W – 7KW, 3000rpm,điện áp 200VAC.
・SGM7P : Công suất từ 100W – 1.5KW, 3000rpm,điện áp 200VAC.
・SGD7G : Công suất từ 300W – 15KW, 1500rpm,điện áp 200VAC.