Nút Nhấn Idec YW1B-A1E10G màu xanh, Phi 22, không đèn, nhấn giữ, 1NO

THÔNG TIN CƠ BẢN

Màu: Xanh
Đặc điểm: Không đèn
Tác động : Nhấn giữ
Chế độ : Thường hở + thường đóng