Màn hình cảm ứng HMI Fuji 10.4 Inch UG430H-VS4

THÔNG TIN CƠ BẢN

Dòng sản phẩm L UG 30 Series
Màn hình : 10.4 Inch
Màu sắc : TFT color LCD SVGA
Nguồn cấp : DC24V

Mô tả

Màn hình cảm ứng HMI Fuji UG30 series :
Main unit UG630 series 15.0 type :
UG630H-XH1 : TFT color LCD XGA / Ethernet port mounted as standard / AC220V
UG630H-XH4 : TFT color LCD XGA / Ethernet port mounted as standard / DC24V
Main unit UG530 series 12.1 type :
UG530H-VS1 : TFT color LCD SVGA / AC220V
UG530H-VH1 : TFT color LCD SVGA / Ethernet port mounted as standard / AC220V
UG530H-VS4 : TFT color LCD SVGA / DC24V
UG530H-VH4 : TFT color LCD SVGA / Ethernet port mounted as standard / DC24V
Main unit UG430 series 10.4 type :
UG430H-TS1 : TFT color LCD VGA / AC220V
UG430H-TH1 : TFT color LCD VGA / Ethernet port mounted as standard / AC220V
UG430H-TS4 : TFT color LCD VGA / DC24V
UG430H-TH4 : TFT color LCD VGA / Ethernet port mounted as standard / DC24V
UG430H-VS1 : TFT color LCD SVGA / AC220V
UG430H-VH1 : TFT color LCD VGA / Ethernet port mounted as standard / AC220V
UG430H-VS4 : TFT color LCD VGA / DC24V
UG430H-VH4 : TFT color LCD VGA / Ethernet port mounted as standard / DC24V
UG430H-SS1 : TFT color LCD VGA / AC220V
UG430H-SS4 : TFT color LCD VGA / DC24V
UG430H-VH1B : Separated type SVGA / Ethernet port mounted as standard / AC220V
UG430H-VH4B : Separated type SVGA / Ethernet port mounted as standard / DC24V
Main unit UG330 series TFT 8.4 type, STN 7.7 type :
UG330H-VS4 : TFT color LCD SVGA / DC24V
UG330H-VH4 : TFT color LCD SVGA / Ethernet port mounted as standard / DC24V
UG330H-SS4 : STN color LCD VGA / DC24V
Main unit UG230 series 5.7 type :
UG230H-LS4 : Monochrome LCD QVGA / Analog touch panel / DC24V
UG230H-SS4 : STN color LCD QVGA / Analog touch panel / DC24V
UG230H-TS4 : TFT color LCD QVGA / Analog touch panel / DC24V
UG230H-LS4D : Monochrome LCD QVGA / Matrix touch panel / DC24V
UG230H-SS4D : STN color LCD QVGA / Matrix touch panel / DC24V
UG230H-TS4D : TFT color LCD QVGA / Matrix touch panel / DC24V
Main unit UG221 series 5.7 type :
UG221H-LC4 : Monochrome LCD QVGA / Analog touch panel / DC24V
UG221H-SC4 : STN color LCD QVGA / Analog touch panel / DC24V
UG221H-TC4 : TFT color LCD QVGA / Analog touch panel / DC24V
UG221H-LC4D : Monochrome LCD QVGA / Matrix touch panel / DC24V
UG221H-SC4D : STN color LCD QVGA / Matrix touch panel / DC24V
UG221H-TC4D : TFT color LCD QVGA / Matrix touch panel / DC24V